Najlepsze prezenty na Dzień Dziecka last minute! KUP TERAZ

Najlepsze prezenty na Dzień Dziecka last minute! KUP TERAZ

Najlepsze prezenty na Dzień Dziecka last minute!

KUP TERAZ

Twój koszyk jest pusty

Niech pokój Twojego dziecka będzie wyjątkowy!

Nie wiesz jak zacząć?

Sprawdź nasze promocje

Menu

Regulamin biura prasowego

Regulamin Biura Prasowego FRANC-TEXTIL Sp. z o.o.

1.Biuro Prasowe Dekoria.pl jest platformą prowadzoną przez FRANC-TEXTIL Sp. z o. o.,z siedzibą w Żarowie, 58-130 ul. Przemysłowa 10, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 884-24-86-272, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000172975, adresowaną do dziennikarzy i innych osób zainteresowanych działalnością Dekoria.pl (dalej: „Biuro Prasowe”).

2.Biuro Prasowe dostępne jest na stronie internetowej działającej w domenie yellowtipi.pl/biuro_prasowe

3.W Biurze Prasowym gromadzone są dane i informacje dotyczące bieżącej działalności yellowtipi.pl w szczególności dotyczące produktów i usług oferowanych przez FRANCTEXTIL Sp. z o.o.

4.Dostęp do Biura Prasowego i korzystanie z danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym jest bezpłatny. 5.Użytkownikiem Biura Prasowego może być każda osoba fizyczna i prawna.

6.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. wyraża zgodę na korzystanie z danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Biurze Prasowym wyłącznie w celach informacyjnych.

7.Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody FRANC-TEXTIL Sp. z o. o. kopiowania i wykorzystywania przez osoby trzecie danych i materiałów umieszczonych przez Spółkę w Biurze Prasowym, a w szczególności zabrania się kopiowania i wykorzystywania tych danych i materiałów przez osoby trzecie do celów marketingowych lub promocyjnych w ramach prowadzonej przez nie własnej działalności lub prowadzonej działalności na rzecz innych firm , w tym oferowanych przez te firmy produktów i usług nie dotyczących marki yellowtipi.pl.

8.Za wykorzystanie danych i materiałów oraz usług umieszczonych w Biurze Prasowym uważa się każde działanie osób trzecich w tym: umieszczanie, przeklejanie, przegrywanie zarówno całości, jak również części lub fragmentów danych, do których FRANC-TEXTIL Sp. z o. o ma prawa autorskie majątkowe lub posiada stosowne licencje.

9.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udzielenia odmowy na wykorzystania danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym przez osoby trzecie, jeżeli te nie wyrażą zgody na każdorazowe podawanie i odpowiednie opisanie źródła pochodzenia wykorzystanych materiałów. Treści oraz zdjęcia zawsze powinny być prawidłowo opisane lub posiadać aktywnego linka prowadzącego na stronę główną Biura Prasowego. 10.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. informuje, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe lub uzyskała stosowną licencję do wykorzystania w ramach Biura Prasowego poszczególnych elementów w tym artykułów, zdjęć, filmów stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danej informacji.

11.Jakiekolwiek korzystanie z danych i informacji zgromadzonych w Biurze Prasowym wykraczające poza zakres, o którym mowa w Punkcie 6,7 i 8 Regulaminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody FRANC-TEXTIL Sp. z o.o.

12.Wszelkie materiały udostępnione w Biurze Prasowym FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. udostępniane są na licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

13.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z wykorzystaniem przez osobę korzystającą z Biura Prasowego informacji zawartych w Biurze Prasowym, chyba, że szkoda taka powstała z winy umyślnej FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. 14.FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. uprawniona jest do dokonania zmian postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. FRANC-TEXTIL Sp. z o.o. każdorazowo poinformuje o dokonanych zmianach na stronie Biura Prasowego. Brak akceptacji postanowień Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Biura Prasowego.

15.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

16.Korzystanie z Biura Prasowego oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.